Licensaftaler

Denne slutbrugerlicensaftale (denne "aftale") er en bindende aftale mellem IPVideo Corporation ("Licensgiver") og dig (en person eller enhed) licenserer ("Licenstager") softwaren og/eller firmwaren ("Software"). som ledsager denne aftale og er indeholdt i et eller flere af licensgiverens produkter ("produkterne"). Licensgiversoftware og produkter underlagt denne aftale omfatter, men er ikke begrænset til, HALO Cloud, HALO Smart Sensor, ViewScan og AVfusion.

 

DENNE AFTALE KRÆVER ANVENDELSE AF VOLDGIFT (KUN PÅ ET INDIVIDUEL BASIS; Dvs. SAGSKONSOLIDERINGER OG KLASSAKTIONER ER IKKE TILLADTE) FOR AT LØSE TVISTER. LICENSGIVER LEVERER KUN SOFTWAREN PÅ VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE AFTALE OG PÅ DEN BETINGELSE, AT LICENSHAVER ACCEPTERER OG OVERHOLDER DEM. VED AT BRUGE SOFTWAREN, ACCEPTERER DU DENNE AFTALE OG ACCEPTERER AT VÆRE JURIDISK BUNDET AF DETS VILKÅR; OG (B) REPRÆSENTERER OG GARANTERER AT: (I) DU ER MÅDET TIL AT INDGÅ EN BINDENDE AFTALE; OG (II) HVIS LICENSHAVEREN ER EN VIRKSOMHED, STATSLIG ORGANISATION ELLER ANDEN JURIDISK ENHED, HAR DU RETTIGHEDEN, BETYDELSEN OG MYNDIGHEDEN TIL AT INDGÅ DENNE AFTALE PÅ LICENSTAGERENS VEGNE OG BINDE LICENSHAVER TIL DETS VILKÅR OG BETINGELSER. HVIS LICENSHAVEREN IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE AFTALE, VIL LICENSGIVER IKKE OG IKKE LICENSERER SOFTWAREN TIL LICENSTAGEREN, OG DU MÅ IKKE BRUGE SOFTWAREN.

 

1. Tilladelse af licens og omfang. Med forbehold af og betinget af licenstagers strenge overholdelse af alle vilkår og betingelser i denne aftale, giver licensgiver hermed licenstager en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicenserbar, begrænset licens i løbet af perioden (herefter defineret) til brug, udelukkende på Produkt(er) underlagt denne aftale og udelukkende af og gennem de personer, der er autoriseret til at bruge softwaren i henhold til den licens, der er givet i henhold til denne aftale ("Autoriserede brugere"), softwaren og alle brugermanualer, tekniske manualer og andre materialer, der leveres af licensgiver, i trykt, elektronisk eller anden form, der beskriver installationen, betjeningen, brugen eller tekniske specifikationer af softwaren ("Dokumentationen"), udelukkende som angivet i denne aftale og dokumentationen og med forbehold for betaling af evt. gældende licensafgifter ("Licensen"). For software, der kræver installation på en licenstagers computer (som udtrykkeligt angivet i dokumentationen), herunder men ikke begrænset til ViewScan og AVfusion, giver licensen licenstageren den yderligere ret, som udelukkende kan udøves af og gennem licenstagers autoriserede brugere og udelukkende til støtte for brugen heraf. af softwaren i overensstemmelse med licensen, at (a) installere i overensstemmelse med dokumentationen én (1) kopi af softwaren på én (1) computer ejet eller leaset og kontrolleret af licenstageren og (b) bruge og køre softwaren som korrekt installeret i overensstemmelse med denne aftale og dokumentationen. Alle tilladte Dokumentationskopier lavet af Licenstager: (i) vil være Licensgivers eksklusive ejendom; (ii) vil være underlagt vilkårene og betingelserne i denne aftale; og (iii) skal omfatte alle meddelelser om varemærker, ophavsret, patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder (herefter defineret) indeholdt i originalen.

 

2. Tredjepartsmaterialer. Softwaren inkluderer software, indhold eller andet materiale, der ejes af enkeltpersoner, virksomheder, selskaber med begrænset ansvar, statslige myndigheder eller andre enheder (hver en "Person") bortset fra licensgiveren og leveres til licenstageren på licenstagerens vilkår, der er ud over og/eller forskellige fra dem, der er indeholdt i denne aftale, inklusive men ikke begrænset til "open source" eller "fri software"-licenser ("tredjepartslicenser"). En liste over alt materiale inkluderet i softwaren og leveret under tredjepartslicenser kan findes for produktet/produkterne på www.ipvideocorp.com/third-party-software-usage-agreement, og de relevante tredjepartslicenser er tilgængelig via links derfra. Licenstager er bundet af og skal overholde alle Tredjepartslicenser. Ethvert brud fra Licenstager eller nogen af ​​dennes Autoriserede Brugere af en Tredjepartslicens er også et brud på denne Aftale.

 

3. Brugsbegrænsninger. Licenstager må ikke, og skal kræve, at sine autoriserede brugere ikke, direkte eller indirekte: (a) bruger (herunder lave kopier af) softwaren eller dokumentationen uden for licensens omfang; (b) give enhver anden person, herunder enhver underleverandør, uafhængig kontrahent, partner eller tjenesteudbyder af licenstager, adgang til eller brug af softwaren eller dokumentationen; (c) ændre, oversætte, tilpasse eller på anden måde skabe afledte værker eller forbedringer, uanset om de er patenterbare eller ej, af softwaren eller dokumentationen eller en del heraf; (d) kombinere softwaren eller en hvilken som helst del deraf med eller inkorporere softwaren eller en del deraf i andre programmer; (e) reverse engineering, adskille, dekompilere, afkode eller på anden måde forsøge at udlede eller få adgang til kildekoden til softwaren eller en del deraf; (f) fjerne, slette, ændre eller tilsløre ethvert varemærke eller enhver copyright-, varemærke-, patent- eller anden meddelelse om intellektuel ejendom eller ejendomsret, der er leveret på eller sammen med softwaren eller dokumentationen, inklusive enhver kopi heraf; (g) undtagen som udtrykkeligt angivet i denne aftale, kopiere softwaren eller dokumentationen helt eller delvist; (h) udleje, lease, udlåne, sælge, underlicensere, tildele, distribuere, offentliggøre, overføre eller på anden måde gøre softwaren eller nogen af ​​softwarens funktioner eller funktionalitet tilgængelig til en tredjepart af en hvilken som helst årsag, uanset om det er over en netværk eller på hostet basis, herunder i forbindelse med internettet eller enhver webhosting, software som en tjeneste, cloud eller anden teknologi eller tjeneste; (i) bruge softwaren eller dokumentationen i strid med nogen lov, regulering eller regel; eller (j) bruge softwaren eller dokumentationen til konkurrencemæssige analyser af softwaren, udvikling af et konkurrerende softwareprodukt eller -tjeneste eller ethvert andet formål, der er til licensgivers kommercielle ulempe.

 

4. Ansvar for brug af software. Licenstager er ansvarlig og erstatningspligtig for al brug af softwaren og dokumentationen gennem adgang hertil leveret af licenstager, direkte eller indirekte. Specifikt, og uden at begrænse det generelle af ovenstående, er Licenstager ansvarlig og ansvarlig for alle handlinger og undladelser i at træffe nødvendige handlinger med hensyn til Softwaren og Dokumentationen af ​​dens Autoriserede Brugere eller af enhver anden Person, som Licenstager eller en Autoriseret Bruger måtte give adgang til eller brug af softwaren og/eller dokumentationen, uanset om sådan adgang eller brug er tilladt ved eller i strid med denne aftale.

 

5 Indsamling og brug af oplysninger. Licenstager anerkender, at Licensgiver direkte eller indirekte (herunder, men ikke begrænset til gennem tredjeparters tjenester), kan indsamle og opbevare oplysninger vedrørende brugen af ​​Softwaren og Produkterne og om udstyr, hvorpå Softwaren er installeret, eller hvorigennem den på anden måde tilgås og brugt eller information om licenstagers enheder gennem: (i) levering af vedligeholdelses- og supporttjenester eller softwareopdateringer; (ii) sikkerhedsforanstaltninger inkluderet i softwaren; eller (iii) andre tjenester leveret af licensgiver til licenstager relateret til softwaren eller produkterne (samlet kaldet "licenstagerdata"). Licenstager accepterer, at Licensgiver kan bruge Licenstagerdata til ethvert formål, der er relateret til enhver brug af Softwaren eller Produkterne af Licenstageren eller på Licenstagerens udstyr, herunder, men ikke begrænset til: (a) at forbedre ydeevnen af ​​Softwaren eller Produkterne eller udvikle Softwareopdateringer, produktsupport og andre tjenester; (b) verifikation af licenstagers overholdelse af vilkårene i denne aftale og håndhævelse af licensgiverens rettigheder, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder til og til softwaren og produkterne; og (c) tilpasse Licensgivers websteder og/eller produkter til kundernes præferencer eller interesser. Derudover accepterer Licenstager, at Licensgiver kan bruge Licenstager Data i et anonymiseret eller aggregeret format til at forbedre Licensgivers forretning, websteder, produkter og/eller tjenester, herunder men ikke begrænset til udvikling af nye produkter og tjenester. Licensgivers brug af licenstagerdata i et sådant anonymiseret eller aggregeret format skal overholde alle gældende amerikanske love. Derudover kan softwaren forårsage, at licenstagers computer, med eller uden varsel til licenstager, forbinder til internettet og forbinder med licensgivers websted eller andre onlinekonti. En sådan forbindelse kan opstå af flere potentielle årsager, herunder, men ikke begrænset til, at levere data, information eller funktionalitet til softwaren eller modtage information fra licenstager. Når softwaren opretter forbindelse til internettet og forbinder med licensgivers websted eller andre onlinekonti, kan licensgiver indsamle, gemme og bruge oplysninger om licenstager og dennes computer, og i et sådant tilfælde licensgivers privatlivspolitik placeret på https://www.ipvideocorp.com /privatlivspolitik/ gælder i tillæg til denne aftale.

 

6. Immaterielle rettigheder. Licenstager anerkender og accepterer, at softwaren og dokumentationen leveres under licens og ikke sælges til licenstager. Licenstager erhverver ikke nogen ejerskabsandel i softwaren eller dokumentationen i henhold til denne aftale eller andre rettigheder hertil, bortset fra at bruge den samme i overensstemmelse med den licens, der er givet nedenfor og underlagt alle vilkår og betingelser i denne aftale. Licensgiver og dennes licensgivere og tjenesteudbydere forbeholder sig og skal beholde deres fulde rettigheder, titel og interesser i og til softwaren og dokumentationen og alle registrerede og uregistrerede rettigheder, der er givet, ansøgt om eller på anden måde nu eller herefter eksisterer i henhold til eller relateret til ethvert patent, ophavsret, varemærke, forretningshemmelighed, databasebeskyttelse eller andre love om intellektuel ejendomsret og alle lignende eller tilsvarende rettigheder eller former for beskyttelse, i nogen del af verden (samlet kaldet "intellektuelle ejendomsrettigheder"), der opstår fra eller relateret til softwaren eller dokumentationen. Licenstager skal beskytte al software og dokumentation (inklusive alle kopier deraf) mod krænkelse, uretmæssig tilegnelse, tyveri, misbrug eller uautoriseret adgang. Licenstager skal omgående underrette Licensgiver, hvis Licenstager bliver opmærksom på nogen krænkelse af Licensgiverens intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren eller dokumentationen og samarbejder fuldt ud med Licensgiveren, for Licensgivers egen regning, i enhver juridisk handling foretaget af Licensgiver for at håndhæve dennes immaterielle rettigheder.

 

7. Produkter og software begrænsninger. Licenstager anerkender, at produkterne og softwaren: (a) ikke er certificeret til nødberedskab, og (b) ikke er et tredjepartsovervåget nødmeldingssystem. Licenstager anerkender endvidere, at Licensgiver ikke overvåger nødmeddelelser og ikke vil sende nødmyndigheder til noget sted, hvis der opstår en nødsituation. Licenstager anerkender endvidere, at licensgivers produkter og software ikke er en livreddende løsning for mennesker i fare og ikke er en erstatning for nødtjenester. Alle livstruende og nødsituationer bør rettes til de relevante indsatstjenester.

 

8. Overtagelse af risiko. VED BRUG AF SOFTWAREN ELLER PRODUKTERNE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, NÅR DER REAGERES PÅ TREDJEPARTSGENERERET BEGIVENHEDER, ER DER MULIGHED FOR RISIKO ELLER ALVORLIG SKADE. LICENSHAVER ANERKENDER OG ACCEPTERER: (I) DE Iboende RISICI VED BRUGEN AF SOFTWAREN ELLER PRODUKTERNE; (II) AT SÅDANNE RISICI KAN VÆRE VÆSENTLIGE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL LEGSMÆSSIGE SKADER, PERMANENT FUNKTIONSHÆMMEDE, LAMMELSE OG DØD; OG (III) AT SÅDANNE RISICI KAN VÆRE FORÅRSAGET AF, OPSTÅ AF ELLER VÆRE I FORBINDELSE MED LICENSTAGERS HANDLINGER ELLER INAKTIONER, ANDRES HANDLINGER ELLER INAKTIONER, TILSTAND ELLER DRIFT (ELLER MANGLENDE FUNKTION AF PRODUKTET ELLER PRODUKTET) ENHVER PARTS FORSØMLIGHED. LICENSHAVEREN PÅTAGER VIGTIG OG FRIT ALLE SÅDANNE RISICI (KENDTE OG UKENDTE, FORUDSIGLEDE OG Uforudsigelige) OG TAGER Fuldt ANSVAR FOR SIN BRUG AF SOFTWAREN OG PRODUKTERNE, INKLUSIVE MEN IKKE LIMITED, UNDER EN LIMITED PRODUKTER. LICENSHAVER ANERKENDER OG ACCEPTERER DE Iboende RISIKO FOR AT MODTAGE VARSLER OM KRIMINELL AKTIVITET ELLER NØDFORSAMLINGER RAPPORTERET AF TREDJEPART ("BEGIVENHEDER"), RESPONERING ELLER IKKE RESPONERER PÅ BEGIVENHEDER OG DE Iboende ANDRE MEDFØLGENDE RISICI, DER IKKE ER MEDFØLGENDE. MULIGHED FOR AT: (A) EN BEGIVENHED ER FALSK, UNØJAGTIG ELLER PRODUCERET VED FEJL, FEJL ELLER DÅRLIG TRO; OG (B) LICENSHAVER HOLDES ANSVARLIG FOR HANDLINGER ELLER INAKTIVITETER I REAKTION PÅ EN BEGIVENHED, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL Uagtsomt AT BIDRA TIL LICENSTAGERS SKADE ELLER ANDRES SKADE.

 

9. Eksportforordning. Softwaren og dokumentationen kan være underlagt amerikanske eksportkontrollove, herunder Export Control Reform Act og dens tilknyttede bestemmelser. Licenstager må hverken direkte eller indirekte eksportere, reeksportere eller frigive softwaren eller dokumentationen til eller gøre softwaren eller dokumentationen tilgængelig fra nogen jurisdiktion eller land, hvortil eksport, reeksport eller frigivelse er forbudt ved lov, regel eller regulering. Licenstager skal overholde alle gældende føderale love, regulativer og regler og fuldføre alle påkrævede forpligtelser (herunder opnåelse af nødvendig eksportlicens eller anden godkendelse fra regeringen), før softwaren eller dokumentationen eksporteres, reeksporteres, frigives eller på anden måde gøres tilgængelig. uden for USA

 

10. Amerikanske regerings rettigheder. Softwaren er kommerciel computersoftware, som et sådant udtryk er defineret i 48 CFR §2.101. Følgelig, hvis licenstager er den amerikanske regering eller en kontrahent derfor, modtager licenstager kun de rettigheder med hensyn til softwaren og dokumentationen, som er givet til alle andre slutbrugere under licens, i overensstemmelse med (a) 48 CFR §227.7201 til 48 CFR §227.7204, med hensyn til forsvarsministeriet og deres kontrahenter, eller (b) 48 CFR §12.212, med hensyn til alle andre amerikanske regeringslicenstagere og deres kontrahenter.

 

11. Løbetid og opsigelse. Denne aftale og den licens, der er givet i henhold til denne, forbliver i kraft i den periode, der er angivet på enhver gældende bestillingsformular for et produkt, der indeholder softwaren, eller indtil den tidligere opsiges som angivet heri ("Betingelsen"). Licenstager kan opsige denne aftale ved at ophøre med at bruge og ødelægge alle kopier af softwaren og dokumentationen. Licensgiver kan opsige denne Aftale med virkning efter skriftlig meddelelse til Licenstager, hvis Licenstager bryder denne Aftale, og et sådant brud: (i) er ude af stand til at helbrede; eller (ii) er i stand til at helbrede, forbliver uhærdet ti (10) dage efter, at Licensgiver har givet skriftlig meddelelse herom. Licensgiver kan opsige denne aftale med øjeblikkelig virkning, hvis licenstager indgiver eller har indgivet en begæring om frivillig eller ufrivillig konkurs eller i henhold til enhver anden insolvenslovgivning, foretager eller søger at foretage en generel overdragelse til fordel for sine kreditorer eller ansøger. for eller giver sit samtykke til udpegelsen af ​​en kurator, kurator eller depotforvalter for en væsentlig del af dens ejendom. Ved udløb eller tidligere opsigelse af denne aftale, ophører den licens, der er givet i henhold hertil, også, og licenstager skal ophøre med at bruge og ødelægge alle kopier af softwaren og dokumentationen. Ingen udløb eller opsigelse påvirker Licenstagers forpligtelse til at betale alle Licenstagergebyrer, der måtte være forfaldne før et sådant udløb eller opsigelse, eller berettiger Licenstager til enhver tilbagebetaling.

 

12. Begrænset garanti.

 

(a) Licensgiver garanterer, at i tredive (30) dage efter licenstagers licensering af softwaren eller købsdatoen angivet i enhver gældende ordreformular for et produkt, der indeholder softwaren, alt efter hvad der er tidligere, (i) ethvert medie, hvorpå softwaren leveres, vil være fri for materielle skader og defekter i materialer og udførelse under normal brug; og (ii) Softwaren i det væsentlige vil indeholde den funktionalitet, der er beskrevet i Dokumentationen, og, når den er korrekt installeret på en computer, der opfylder specifikationerne angivet i og betjenes i overensstemmelse med Dokumentationen, vil den i det væsentlige fungere i overensstemmelse hermed. Ovenstående garantier gælder ikke og vil blive ugyldige, hvis licenstager bryder en væsentlig bestemmelse i denne aftale, eller hvis licenstager, en autoriseret bruger eller enhver anden person har givet adgang til softwaren af ​​licenstager eller en autoriseret bruger, uanset om krænkelse af denne aftale: (a) installerer eller bruger softwaren på eller i forbindelse med hardware eller software, der ikke er specificeret i dokumentationen; (b) ændrer eller beskadiger softwaren eller det medie, som det leveres på, herunder unormal fysisk eller elektrisk belastning; eller (c) misbruger softwaren, herunder enhver anden brug af softwaren end som angivet i dokumentationen.

 

(b) Hvis, i løbet af garantiperioden specificeret i afsnit 12(a), software, der er dækket af garantien, ikke fungerer væsentligt i overensstemmelse med dokumentationen, og en sådan fejl er ikke udelukket fra garantien i henhold til afsnit 12(a), licensgiver vil, med forbehold af Licenstagers omgående skriftligt underrette Licensgiver om en sådan fejl, efter eget valg, enten: (i) reparere eller erstatte Softwaren, forudsat at Licenstager giver Licensgiver alle oplysninger, Licensgiver anmoder om for at løse den rapporterede fejl, herunder tilstrækkelig information til gøre det muligt for licensgiveren at genskabe en sådan fejl; eller (ii) refundere de betalte licensgebyrer for sådan software, med forbehold af at licenstager ophører med al brug af og, hvis licensgiver anmoder om det, returnerer alle kopier af softwaren til licensgiver. Hvis Licensgiver reparerer eller udskifter Softwaren, vil garantien fortsætte med at løbe fra den oprindelige dato, der er angivet i Afsnit 12(a), og ikke fra Licenstagers modtagelse af reparationen eller udskiftningen. Beføjelserne i dette afsnit 12 er Licenstagers eneste retsmidler og Licensgivers eneste ansvar i henhold til denne Aftale.

 

(c) UNDTAGET DEN BEGRÆNSEDE GARANTI I AFSNIT 12 LEVERES SOFTWAREN, DOKUMENTATIONEN OG PRODUKTERNE TIL LICENSTAGEREN "SOM DE ER" OG MED ALLE FEJL OG DEFEKTER UDEN GARANTI AF NOGEN ART. I DET MAKSIMUM OMFANG DET ER TILLADET I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, LICENSGIVER, PÅ SINE EGNE VEGNE OG PÅ VEGNE AF SINE TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER OG DERES OG DERES RESPEKTIVA LICENSGIVERE, TJENESTELEVERANDØRER OG AGENTER, UDTRYKKELIGT, UDTRYKKELIGT, EVENTUELLE, UDTRYKKELIGT, RESPEKT TIL SOFTWAREN, DOKUMENTATIONEN OG PRODUKTERNE, HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG IKKE-KRÆNKELSE, OG GARANTIER, DER KAN OPSTÅ VED PRAKTISK BRUG, . UDEN BEGRÆNSNING TIL OVENSTÅENDE GIVER LICENSGIVER INGEN GARANTI ELLER TILSAGN OG UDVIKLER IKKE AF NOGEN ART, AT SOFTWAREN, DOKUMENTATIONEN ELLER PRODUKTERNE VIL OPFYLDE LICENSTAGERENS KRAV, OPNÅ NOGEN PRODUKTER, ER AT OPNÅ NOGEN PRODUKTER, DER ER AT OPNÅ NOGEN PRODUKTER. ELLER TJENESTER, FUNGERER UDEN AFBRYDELSE, OPFYLDER ENHVER PRÆSTATIONS- ELLER PÅLIDELIGHEDSTANDARDER ELLER VÆR FEJLFRI, ELLER AT ENHVER FEJL ELLER DEFEKTER KAN ELLER VIL BLIVE RETTET.

 

13. Begrænsning af ansvar. I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG DET ER TILLADET I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV:

 

(a) UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL LICENSGIVER ELLER DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, ELLER NOGEN AF DETS ELLER DERES RESPEKTIVA LICENSGIVERE, TJENESTELEVERANDØRER OG AGENTER, VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR LICENSTAGEREN ELLER TREDJEPART FOR NOGEN BRUG, AFBRYDELSE, FORSINKELSE, ELLER FORSINKELSE DOKUMENTATION ELLER PRODUKTER; MISTET INDTÆGTER ELLER FORTJENESTE; FORSINKELSER, AFBRYDELSE ELLER TAB AF SERVICES, VIRKSOMHED ELLER GOODWILL; TAB ELLER KORRUPATION AF DATA; TAB FRA SYSTEMFEJL, FEJL ELLER NEDSUKNING; UNDERLAGT AT OVERFØRE, LÆSE ELLER OVERFØRE OPLYSNINGER; MANGLENDE OPDATERING ELLER GIVER KORREKT INFORMATION; SYSTEMINKOMPATIBILITET; ELLER SIKKERHEDSBRUD; ELLER FOR ENHVER FØLGENDE, TILFÆLDELIG, INDIREKTE, EKSEMPELISKE, SÆRLIGE ELLER STRAFSKADER, UANSETT SOM ER OPSTÅET AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, KONTRAKTBRUD, TORT (HERunder uagtsomhed, ELLER ELLER ANDET I FØLGENDE FORHOLD) ELLER IKKE BLEV LICENSGIVER UNDERRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

 

(b) UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL LICENSGIVER OG DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, HERUNDER NOGEN AF DETS ELLER DERES RESPEKTIVA LICENSGIVERES, TJENESTELEVERANDØRER OG AGENTERS, SAMLET SAMLET ANSVAR I FORBINDELSE MED ELLER I FORBINDELSE MED DENNE ELLER DETTE LIGELEDES. , HERUNDER KONTRAKTSBRUDELSE, TORT (HERunder uagtsomhed), objektivt ANSVAR OG ANDET OVERSKRIVER DET SAMLEDE BELØB, DER ER BETALT TIL LICENSGIVER I HENHOLD TIL DENNE AFTALE FOR SOFTWAREN, DOKUMENTATIONEN ELLER PRODUKTERNE, DER ER UNDER KRAVET.

 

(c) BEGRÆNSNINGERNE I AFSNIT 13(a) OG AFSNIT 13(b) SKAL GÆLDE, SELV OM LICENSTAGERS RETSMIDLER I DENNE AFTALE UNDER DERES VÆSENTLIGE FORMÅL.

 

14. Skadesløsholdelse. Licenstager indvilliger i at skadesløsholde, forsvare og holde Licensgiver og dennes tilknyttede selskaber og dennes og deres respektive embedsmænd, direktører, medarbejdere, agenter, associerede selskaber, licensgivere, tjenesteudbydere, efterfølgere og overdragere skadesløs fra og imod enhver og alle skader, forpligtelser, tab, mangler, krav, handlinger, domme, forlig, renter, kendelser, bøder, bøder, omkostninger eller udgifter af enhver art (herunder, men ikke begrænset til rimelige advokatsalærer), der opstår fra eller relaterer sig til: (i) Licenstagers brug eller misbrug af softwaren (herunder, men ikke begrænset til, indhold indsendt af licenstager gennem softwaren), dokumentation eller produkter, eller (ii) licenstagers brud på enhver repræsentation, garanti eller forpligtelse i henhold til denne aftale.

 

15. Diverse.

 

(a) Alle anliggender, der udspringer af eller relaterer til denne aftale, skal styres af og fortolkes i overensstemmelse med de interne love i staten New York uden at give effekt til nogen lovvalgsbestemmelse eller -regel. I henhold til alle gældende love accepterer licenstageren at give afkald på: (i) sin ret til at føre ethvert krav, der måtte opstå i henhold hertil, i retten eller for en jury; og (ii) det er ret til at konsolidere ethvert krav og/eller deltage i ethvert gruppesøgsmål, der måtte opstå herunder på en hvilken som helst måde eller i et hvilket som helst forum. I stedet skal ethvert krav, tvist eller uenighed af enhver art eller art, der opstår heri, og som ikke kan løses i mindelighed af Licensgiver og Licenstager, udelukkende og endeligt afgøres ved voldgift administreret af American Arbitration Association i overensstemmelse med dens kommercielle voldgiftsregler. Dommen om kendelsen afsagt af voldgiftsdommeren/voldgiftsdommerne kan afgives i enhver domstol, der har jurisdiktion dertil. Voldgiften skal finde sted for et panel bestående af én voldgiftsmand, der sidder i New York County, New York. Voldgiftssproget skal være engelsk. Voldgiftsdommeren vil være forpligtet til at afgøre alle tvister i overensstemmelse med lovene i staten New York. Voldgiftsmandens(erne) afgørelse skal være skriftlig med skriftlige konklusioner om faktiske omstændigheder og skal være endelig og bindende for parterne. Hver part skal bære alle sine egne omkostninger, herunder, men ikke begrænset til, advokatsalærer, der faktisk er afholdt i forbindelse med en sådan voldgiftssag; dog forudsat, at hvis Licensgiver er den fremherskende part, så skal den være berettiget til godtgørelse af sine rimelige advokatsalærer og relaterede omkostninger, der er afholdt i forbindelse med voldgiften. Med hensyn til enhver voldgift nedenfor, som angivet ovenfor, giver licenstager hermed udtrykkeligt afkald på enhver ret til at konsolidere ethvert krav og/eller deltage i ethvert gruppesøgsmål af enhver art eller art.

 

(b) Licensgiver vil ikke være ansvarlig eller erstatningspligtig over for licenstager eller anses for at være misligholdt eller misligholdt i henhold til aftalen på grund af fejl eller forsinkelser i udførelsen af ​​sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvor en sådan svigt eller forsinkelse skyldes strejker, arbejdskonflikter, civile uroligheder, optøjer, oprør, invasion, epidemi, pandemi, fjendtligheder, krig, terrorangreb, embargo, naturkatastrofer, Guds handlinger, oversvømmelse, brand, sabotage, udsving eller manglende tilgængelighed af elektrisk strøm eller licenstagers udstyr, tab og ødelæggelse af ejendom , eller andre omstændigheder eller årsager uden for licensgivers rimelige kontrol.

 

(c) Alle meddelelser, anmodninger, krav og andre meddelelser nedenfor skal være skriftlige og anses for at være givet: (i) når de er leveret manuelt; (ii) når den modtages af adressaten, hvis den sendes af en nationalt anerkendt natkurer (anmodet om kvittering); (iii) på den dato, der sendes via fax eller e-mail (med bekræftelse af transmission), hvis den sendes inden for modtagerens normale arbejdstid, og den næste hverdag, hvis den sendes efter modtagerens normale arbejdstid; eller (iv) på den tredje dag efter afsendelsesdatoen, med bekræftet eller anbefalet post, anmodet om returkvittering, forudbetalt porto. Sådanne meddelelser skal sendes til de respektive parter på de adresser, der er angivet på enhver gældende bestillingsformular for et produkt, der indeholder softwaren eller, i tilfælde af licenstager, kan også sendes til enhver kontaktinformation, der er givet til licensgiver ved registrering af softwaren eller evt. Produkt(er), der indeholder softwaren.

 

(d) Denne aftale udgør sammen med alle dokumenter eller politikker, der er inkorporeret ved reference heri, den eneste og hele aftale mellem licenstager og licensgiver med hensyn til emnet indeholdt heri og erstatter alle tidligere og samtidige forståelser, aftaler, repræsentationer og garantier, både skriftlige og mundtlige, med hensyn til sådanne emner.

 

(e) Licenstager må ikke overdrage eller på anden måde overføre nogen af ​​sine rettigheder eller delegere eller på anden måde overføre nogen af ​​sine forpligtelser eller ydeevne i henhold til denne aftale, i hvert enkelt tilfælde, uanset om det er frivilligt, ufrivilligt, i henhold til loven eller på anden måde, uden licensgivers forudgående skriftligt samtykke, som Licensgiver kan give eller tilbageholde efter eget skøn. Ingen delegation eller anden overførsel vil fritage licenstageren for nogen af ​​dennes forpligtelser eller ydeevne i henhold til denne aftale. Enhver påstået overdragelse, delegering eller overførsel i strid med denne paragraf 15(e) er ugyldig. Licensgiver kan frit overdrage eller på anden måde overføre alle eller nogen af ​​sine rettigheder eller delegere eller på anden måde overføre alle eller nogen af ​​sine forpligtelser eller ydeevne i henhold til denne aftale uden licenstagers samtykke. Denne aftale er bindende for og er til gavn for parterne hertil og deres respektive tilladte efterfølgere og overdragere.

 

(f) Denne aftale er udelukkende til gavn for parterne hertil og deres respektive efterfølgere og tilladte overdragere, og intet heri, udtrykkeligt eller underforstået, har til formål at eller skal give nogen anden person nogen juridisk eller rimelig ret, fordel eller afhjælpning af enhver art under eller på grund af denne aftale.

 

(g) Denne aftale må kun ændres, modificeres eller suppleres af en skriftlig aftale underskrevet af hver af parterne hertil. Ingen afkald fra nogen af ​​parterne af nogen af ​​bestemmelserne heri er gældende, medmindre den er fremsat skriftligt og underskrevet af den fraskrivende part. Medmindre det er angivet i denne aftale, må ingen undladelse af at udøve eller forsinke udøvelsen af ​​nogen rettighed, afhjælpning, magt eller privilegium, der hidrører fra denne aftale, virke eller fortolkes som et afkald heraf; ej heller skal nogen enkelt eller delvis udøvelse af nogen ret, retsmiddel, magt eller privilegium heri udelukke enhver anden eller yderligere udøvelse heraf eller udøvelsen af ​​nogen anden rettighed, retsmiddel, magt eller privilegium.

 

(h) Hvis et vilkår eller en bestemmelse i denne aftale er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves i nogen jurisdiktion, skal en sådan ugyldighed, ulovlighed eller uhåndhævelse ikke påvirke andre vilkår eller bestemmelser i denne aftale eller ugyldiggøre eller gøre sådanne vilkår eller bestemmelser uhåndhævelige i enhver anden jurisdiktion. Ved en sådan beslutning om, at ethvert vilkår eller anden bestemmelse er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, skal parterne i denne aftale i god tro forhandle om at ændre denne aftale for at påvirke parternes oprindelige hensigt så tæt som muligt på en gensidigt acceptabel måde for at at de hermed påtænkte transaktioner gennemføres som oprindeligt påtænkt i videst muligt omfang.

 

Spørgsmål eller yderligere oplysninger. Hvis du har spørgsmål vedrørende denne EULA, bedes du kontakte licensgiver på https://www.ipvideocorp.com/contact-us/.